Organizační a hygienické podmínky provozu Základní školy B. Hrbka v Leštině od 12. dubna 2021


Organizační a hygienické podmínky provozu Základní školy B. Hrbka v Leštině

od 12. dubna 2021

 1. Od pondělí 12. dubna 2021 se povinná prezenční výuka týká všech žáků naší školy.

 2. Žáci se budou vzdělávat ve třech homogenních skupinách. V těchto skupinách budou po čas výuky, ve školní družině i v době školního stravování.

 

Personální zabezpečení jednotlivých skupin:

   1. skupina: 1. a 2. ročník: Mgr. Pavlína Kubíková, Mgr. Jana Řeháková, Pavla Novotná

   2. skupina: 3. a 4. ročník: Mgr. Anna Kupková, Mgr. Helena Kantorová, Eva Poislová, Iveta Crháková

   3. skupina: 5. ročník: Mgr. Olga Hojgrová

3. Po vstupu do budovy dojde k umytí a dezinfekci rukou všech dětí.

4. Dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) budou děti testovány Singclean testem pod dohledem třídních učitelek v 7:30 hodin na určených místech v budově školy, v případě dětí docházejících do ranní družiny pod dohledem vychovatelky školní družiny nebo školnice. V případě, že bude u testování přítomen zákonný zástupce, bude žák testován ve vstupní chodbě, kde bude připraveno odběrové místo.

5. V případě, že je výsledek testu „negativní“, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce. V opačném případě je žák poslán do izolační místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce či jím pověřené osoby, nebo odchází sám, dá-li zákonný zástupce souhlas k jeho samostatnému odchodu. Škola následně vydá zákonnému zástupci potvrzení, že bylo jeho dítě pozitivně testováno. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu lékaře svého dítěte a ten je povinen rozhodnout                    o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR  a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

6. Testováno nemusí být dítě, které absolvovalo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo 90 dnů od jeho prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí ale taková osoba doložit (potvrzením lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.)

7. Provoz školy bude od 6:30 do 16:00 hodin. Ranní provoz školní družiny od 6:30  do 7:45 hodin bude zabezpečen pouze pro 1. skupinu, tj. pro žáky 1. a 2. ročníku.  Pro ostatní dvě skupiny platí, že třídní učitelky budou přítomny ve svých třídách od 7 hodin. Tudíž se děti 3. – 5. ročníku mohou po příchodu do školní budovy odebrat do svých tříd. V pondělí a ve čtvrtek je kvůli testování nutné, aby všichni žáci byli ve škole přítomni nejpozději v 7:30 hodin.

8. Výuka bude probíhat podle standartního rozvrhu, který děti obdržely na začátku školního roku a bude uskutečňována dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho stanovených úprav (bez zpěvu a sportovních činností), v odpoledních hodinách bude probíhat činnost dle školního vzdělávacího programu pro školní družiny. Jedinou drobnou úpravou v nastaveném harmonogramu  je přesunutí kroužku anglického jazyka 1. ročníku z pondělí na středu.

9. Každou přestávku bude probíhat pravidelné větrání v délce 5 minut a zároveň i uprostřed každé vyučovací hodiny. Doporučujeme tedy vybavit děti sedákem na židli, aby se nenachladily a teplejší mikinou, aby se v případě potřeby mohly přiobléct.

 

10.Bude-li to možné, bude během dne zařazen aspoň o jedné přestávce mezi vyučovacími hodinami pobyt venku.

 

11.Zaměstnanci školy (i další dospělé osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve školní budově.

 

12.Rodiče vybaví své dítě účinnou ochranou obličeje (zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem, není možné nyní využívat látkové roušky). Celkový počet roušek či respirátorů je zcela na uvážení zákonných zástupců.

 

13. Za podmínky dodržení homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti    ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

14. Školní stravování bude zajištěno a bude probíhat rovněž odděleně. Ve školní jídelně bude přítomna vždy jen jedna skupina. Časy a osoby zajišťující dohled nad žáky:

Pondělí:         1. skupina:  Ve 12:15  1. ročník (P. Novotná),

ve 13:00 2. ročník (P. Kubíková)

2. skupina:  Ve 12:00 (I. Crháková)

3. skupina:  Ve 12:45  (O. Hojgrová)

 

Úterý:            1. skupina:  Ve 12:00 hodin (P. Novotná)

2. skupina:  Ve 12:45 hodin (H. Kantorová, I. Crháková)

3. skupina:  Ve 13:00 (O. Hojgrová)

 

Středa:          1. skupina:  Ve 13:00 (P. Novotná)

2. skupina:  Ve 12:00 (I. Crháková)

3. skupina:  Ve 12:45 (O. Hojgrová)

 

Čtvrtek:         1. skupina:  Ve 12:15 hodin 1. ročník (P. Novotná),

ve 13:00 2. ročník (P. Kubíková)

2. skupina:  Ve 12:45 (H. Kantorová, I. Crháková)

3. skupina:  Ve 12:00 (O. Hojgrová)

 

Pátek:            1. skupina:  Ve 12:00  (P. Novotná)

2. skupina:  Ve 12:45  (I. Crháková)

3. skupina:  Ve 13:00 (O. Hojgrová)

 

15. Za podmínky dodržení homogenity skupin žáků bude probíhat i odpolední družina, a sice pro 1. a 2. skupinu do 16 hodin.

 

16. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, zákonní zástupci či jiný doprovod nebudou do školy vstupovat, budou na své dítě čekat           před budovou. Jediná výjimka se týká dopomoci při testování.

 

17. Při vzdělávání i zájmových aktivitách budou zajištěna hygienická a epidemiologická opatření (mytí rukou, jejich předepsaná dezinfekce, větrání apod.).       

 

18. Pokud bude žák jevit známky nemoci, nebude do budovy školy vpuštěn nebo budou kontaktováni zákonní zástupci, aby si žáka neprodleně ze školy vyzvedli.

 

19. V případě jakýchkoli epidemiologických či legislativních změn může dojít k úpravě uvedených podmínek.

 

 

                                                                                                                                                    Mgr. Jana Řeháková

                                                                                                                                                        ředitelka školy

 

 

 

 

 

Aktuality


MŠ - otevření pro všechny děti

05.05.2021

Vážení rodiče, mateřská škola bude od 10. 5. 2021 ...

OZNÁMENÍ o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

03.05.2021

OZNÁMENÍ o ...

MŠ - prázdninový provoz

20.04.2021

Vážení rodiče, MŠ bude o velkých prázdninách v pr ...

Informace k zápisu do mateřské školy

20.04.2021

Informace k zápisu do mateřské školy Zápis do mateřské šk ...