Zásady zpracování osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů

 

Název organizace :  Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština

 

Informace poskytované správcem

I. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů)

případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné

informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.

 

II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština

Kontaktní poštovní adresa:  7. května 134, 789 71 Leština

Telefonní číslo:  739 028 500

Elektronická adresa: zs.lestina@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 5nsm9p

IČ: 70985472

DIČ: CZ70985472

 

 

 

 

 

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Ivana Tilkeridu,  tel.: 585 155 100

 email: tilkeridu.dpo@2kconsulting.cz

IV. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od Vás

získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním

právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková

opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických

osob.

Odpovědnost

V. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro

zkvalitnění služeb.

Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti:

 seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

 seznamy žáků na soutěžích a olympiádách, sportovních a jiných kurzech,

 jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny a MŠ,

 kontakt na zákonné zástupce,

 fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na ZŠ a MŠ,

 zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

 předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění.

 

Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění  smlouvy

Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 školní matrika,

 doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu,

vzdělávání a jeho ukončování,

 třídní kniha,

 záznamy z pedagogických rad,

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a zaměstnanců,  lékařské posudky.

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

 podklady žáků pro vyšetření v PPP,

 hlášení trestných činů, neomluvená absence,

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na školních výletech či zotavovacích akcích.

 

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana/žáka, správní řízení, policejní vyšetřování

Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

 

VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III.

V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou,  a to  s  notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

 

Máte tato práva:

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Jak Vaše data chráníme ?

Ochraně osobních údajů, které od Vás a Vašich dětí či jiných cílových skupin získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl. 32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

 

V Leštině 24. 5. 2018

Statutární zástupce organizace:  Mgr. Jana Řeháková

 

 

Aktuality


Nabídka volného místa - kuchařka

15.07.2020

Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, př ...

MŠ - Třídní schůzky

27.06.2020

Vážení rodiče, přejeme Vám krásné léto a zveme Vás 3. 9. 2020 v 16 hod.na ...

MŠ - brouzdaliště

16.06.2020

Vážení rodiče,           v těchto teplých dnech ...

MŠ - focení dětí

05.06.2020

Vážení rodiče, tradiční jarní focení dětí v MŠ je ...

MŠ - provoz o letních prázdninách

05.05.2020

Vážení rodiče,