Dokumenty


PRAVIDLA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis dětí

V mateřské škole každoročně probíhá v dubnu zápis dětí na nový následující školní rok. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti pracujících matek.

O přijetí do MŠ jsou rodiče informováni písemně „Rozhodnutím o zařazení dítěte do předškolního vzdělávání."

Do mateřské školy se přijímají děti po dovršení 3 let, mohou být přijaty i děti mladší, ale po ověření

samostatnosti a dodržování hygienických návyků /3 měsíce před dovršením 3 let/.

Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle § 50 zákona č.258/2000 Sb.

Mohou se přijímat děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním /doklad na evidenčním listu/. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.

Mateřská škola má dvě třídy: I. třída „PULCI“ a II. třída „ŽABIČKY“. Každá třída má svůj denní program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu a zároveň nabízí řadu zajímavých aktivit. Režim dne je přizpůsobený potřebám a zájmům dětí.

 

Bezpečnost dětí

Podle § 29 zákona č.561/2004Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ vyzvedne. Při zajišťování akcí školy /například výlety/ rozhodne vedoucí učitelka o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle §5 odst.1-5 vyhlášky č.14/2005 Sb.

 

 

Stravování dětí

Podle §4 odst.1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví vedoucí MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je v průběhu celého dne. Stravné se platí v hotovosti za celý měsíc předem. Platba probíhá vždy v předem označeném dni, termín je včas písemně oznámen na informační tabuli v MŠ.

Na mateřské škole je cena stravného stanovena ve výši:

strávníci 3-6 let:

přesnídávka- 9,-Kč

oběd- 18,-Kč

svačina- 8,-Kč

celkem: 35,- Kč

 

strávníci 7-10 let:

přesnídávka- 9,-Kč

oběd- 21,-Kč

svačina- 8,-Kč

celkem: 38,- Kč

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníku, jestliže přijde do MŠ samotné, pedagogický pracovník za něj nezodpovídá. Rodiče mohou písemně pověřit jinou osobu /na evidenčním listu-je k dispozici ve třídách/. Bez písemného pověření dítě nebude předané nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci.

 

CO JE TŘEBA VĚDĚT

 

Omlouvání a absence dětí

Dítě je nutno omluvit za předpokladu, že onemocní infekční nemocí a dále při absenci delší než dva týdny. Neomluvené dítě se z docházky do MŠ vyřazuje. Podle §35 odst.1 písm. a),b),c),d) zákona č.561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění zákonného zástupce dítěte:

 

Výše úplaty za vzdělávání

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,§6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v návaznosti na vyhlášku č. 43/2006 Sb., a vnitřní směrnice, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve výši 150,-Kč za jeden kalendářní měsíc. Děti, kterým je omezena docházka nebo z důvodu absence navštěvovaly zařízení 5 dnů a méně činí úplata 75,-Kč.

Od placení úplaty za vzdělávání jsou osvobozeni zákonní zástupci dítěte,které ve školním roce dovrší 6 let nebo mu byl povolen odklad povinné školní docházky. Úplata je hrazena v kanceláři školní stravovny.

 

Uzavření mateřské školy

Každým rokem je mateřská škola uzavřena v době školních letních prázdnin na 5-6 týdnů.

Každé plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno písemnou formou

v mateřské škole předem.

 

Pro rodiče nových dětí

Co s sebou:

vždy vhodné oblečení dle aktuálního počasí

oblečení do třídy

oblečení na ven (dle počasí- tepláky, kraťasy, mikinu, bundu)

přezůvky (uzavřené)

pyžamko (dle potřeby dětí jednoho plyšáka na spaní přiměřené velikosti)

náhradní oblečení (kalhotky/slipy, ponožky, tričko, tepláky/punčocháče)- uložte do sáčku/tašky na

poličku do skříňky

 

Doporučení rodičům:

vodit do MŠ děti zdravé

oznámit výskyt infekčních nemocí

sledovat všechny informace

dodržovat termíny placení stravného a školnéhho

dodržovat provozní dobu MŠ

dbát na přiměřené oblečení dle ročního období

 

Rady rodičům:

Rodiče by se měli zajímat o to, co dítě v MŠ dělá, co ho během dne zaujalo, čemu se naučilo.

S dítětem si hodně povídat, vést ho k tomu, aby bylo samostatné a dokázalo samostatně vyprávět.

 

Aktuality


Sběr papíru

17.09.2019

Dět ...

ZŠ - Exkurze do Separexu Zábřeh

17.09.2019


MŠ - vycházka do lesa

16.09.2019

Vážení rodiče, ve středu 18. 9. půjdou všechny děti z II. třídy a starší d ...

Co potřebují děti v MŠ - věci ve skříňce

31.08.2019

- vždy vhodné oblečení dle aktuálního počasí - oblečení d ...

Co potřebují děti v MŠ - věci do třídy

31.08.2019

Pořiďte dětem kartáček na zuby, kelímek (obojí prosím podepište), dvě balení papír ...

Prodloužení provozu MŠ

29.08.2019

Vážení rodiče, od 9. 9. 2019 bude prodloužen provoz MŠ do 16 hodi ...

Zásady zpracování osobních údajů

25.05.2018

Zásady zpracování osobních údajů